dkhoa2111

Có nhiều loại khóa, bao gồm khóa móc, khóa chốt, khóa núm, khóa cam, v.v.